Utveckling av verksamhetens målbild

För att nå uppsatta mål är en tydlig och gemensam bild av vad som ska uppnås helt centralt. Att enighet råder om hur vägen dit ser ut, är en annan viktig faktor. Några utvecklingsdagar med intervjuer och nulägesmätning samt workshops gav tydligt resultat i både organisation och handlingsplan.

BAKGRUND
Ledningen behövde uppdatera affärsplanen och se över vision, strategi och målbild för bolaget ville vara på ett par års sikt. Arbetssätt och processer behövde effektiviseras. Kommunikation och samverkan mellan avdelningar behövde förbättras. Energin och motivationen hos personalen var låg.

GENOMFÖRANDE
Två konsulter från Vascaia inventerade nuläget genom intervjuer med ledning och nyckelpersoner i organisationen samt via befintliga styrdokument. En nulägesmätning av arbetssituationen genomfördes via en  ”online-intervju” där samtliga medarbetare anonymt fick delge sin uppfattning. Resultatet bearbetades i en serie workshops som varvades med upplevelsebaserade övningar ingick med tema som valdes utifrån de områden som gruppen behövde utveckla.

RESULTAT
Utvecklingsdagarna resulterade i en uppdaterad affärsplan, förtydligade roller och gränssnitt, en tydlig målbild och enighet om vägen framåt. Pågående konflikter och störningar i gruppen hanterades. En operativ handlingsplan med prioriterade aktiviteter togs fram och följdes upp på lednings- och operativa möten. Spelregler för gruppens arbets- och förhållningssätt togs fram.