Tydlig företagskultur och värdegrund

En gemensam värdegrund är nyckeln till en effektivt organisation och ett framgångsrikt arbete i en miljö där alla medarbetare bidrar på bästa sätt. Vascaia hjälpte till att förtydliga företagskulturen.

BAKGRUND
En decentraliserad organisation där varje produktionsenhet drevs som ett eget företag innebar att värderingar och innebörden av dessa var okända för ledare i produktionen.

GENOMFÖRANDE
För att få fram nytt underlag genomfördes en nulägesanalys där nyckelpersoner i Sverige och på exportmarknaden intervjuades angående uppfattningar om varumärke, företagskultur och värderingar. Workshops genomfördes med representanter från koncernledning, marknad, produktion, HR och kommunikation. I en interaktiv process analyserades företagskulturen och identiteten som underlag för precisering av värdeord samt tydlig positionering av varumärket.

RESULTAT
Kultur och värdegrund ingår numera som en naturlig del i ledarutvecklingsprogrammet som genomförs av konsulter från Vascaia. Ett värderingsspel är framtaget som används i utbildningen och ute på arbetsplatserna. Alla medarbetare är i dag engagerade i värderingsarbetet och hur värdeorden ska förverkligas i det dagliga arbetet. Kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan enheterna har ökat markant. Ledningen har blivit mer synlig och agerar som goda förebilder för ledare och medarbetare.