Processledning och chefsutbildning inom Almi

Ett företags framgång bygger på dess chefer och medarbetare. Att de har goda förutsättningar att bidra med sin kompetens, känna sig trygga i sitt självledarskap och ha möjlighet att utvecklas med bibehållen hälsa är en av de bästa investeringarna som kan göras för individens och företagets utveckling och för att vara en attraktiv arbetsgivare.


BAKGRUND
Projektet avser processledning och utbildning av chefsgrupp vid Almi. Inom ramen för uppdraget – stöd till små och stora företag med olika hållbarhetsteman som grund – gjorde Almi en analys av vilka utvecklingsbehov personer med VD-roll hade i det aktuella programmet för affärsutveckling. Inom hållbarhetstemat ”Hållbar arbetsmiljö” visade analysen ett behov av att öka kompetensen inom områdena personlig utveckling, god hälsa och sunda arbetsvillkor.

GENOMFÖRANDE
Vascaias konsult genomförde uppdraget kring processledning och utbildning av chefsgruppen. Det skedde genom korta föreläsningar om konkreta utmaningar och möjligheter, praktiska verktyg för att möta dessa samt individuella övningar och utbyten av erfarenheter. Gruppen arbetade inom områdena attraktiv arbetsplats, företagskultur och mål, beteendemönster, roller, självledarskap med glädje och vilja, stresshantering och god kommunikation. Deltagarna reflekterade även över hur människor i företaget påverkas vid snabba omvärldsförändringar.

RESULTAT
Deltagarna fick på ett enkelt sätt ta del av olika metoder och fick ett gemensamt språk för att prata om olika behov och beteenden. Deltagarna har skapat en individuell ingång till sitt självledarskap samtidigt som de är tränade i att aktivt lyssna på varandra, på ett lättsamt sätt med en seriös underton. De fick med sig verktyg för att förhålla sig till sin företagskultur och att nå egna och gemensamma mål utan att bli offer för negativ stress. De påbörjade även en individuell handlingsplan för att bidra till en attraktiv och hållbar arbetsplats.