Kommunikationsrevision inom transportföretag

Målgruppsanpassning är A och O inom kommunikation, även inom intern sådan. När en organisation är spridd ställs speciella krav på kommunikation och information. Att göra en revision är ett värdefullt första steg.

BAKGRUND
Ett företag med flera olika externa målgrupper och personal ute i trafiken, service- och verkstadspersonal och tjänstemän, har behov att kommunicera med olika grupper på ett målgruppsanpassat sätt. Många medarbetare nås inte speciellt ofta genom intranätet. Den närmaste chefen och andra typer av informationskanaler är därför av mycket stor vikt för företaget. Inom ramen för företagets internrevision skulle företagets information och kommunikation utvärderas.

GENOMFÖRANDE
En intern revision av företagets interna kommunikation och vissa aspekter av chefernas kommunikativa ledarskap genomfördes. Internrevisorerna genomgick en utbildning i kommunikationsrevision och intervjumetodik. Därefter genomförde de intervjuer på plats av medarbetare i alla olika yrkesgrupper och inom alla regioner.  Materialet sammanställdes av konsulten som även analyserade det i samråd med internrevisorerna.

RESULTAT
Analysen gav en konkret nulägesbeskrivning av kommunikationens effekt och av förbättringsområden.  Analysen presenterades för företagsledningen och utgjorde även ett underlag för kommunikationsavdelningen i deras förbättringsarbete.