Hållbarhetsstrategi för miljökonsulter

Strategier ska utarbetas och aktivitetsplaner ska förpackas enligt varumärket – då blir det hållbart på riktigt. Inte minst när själva frågan gäller hållbarhet och uppdragsgivaren är en miljökonsult. Vascaia sydde ihop ett effektivt paket runt affärsområdet cirkulär ekonomi.

BAKGRUND
Kunden var i detta fall ett företag inom miljöområdet som erbjuder bland annat verksamhetsstöd, stöd vid tillståndsansökningar, miljökonsekvensbeskrivningar, bullerutredningar och olika former av provtagningar i mark och vatten. Konsultföretaget i fråga stod inför en satsning på att utveckla affärsområdet cirkulär ekonomi, det vill säga hur cirkulära resursflöden skapas genom olika typer av återvinning och effektiv resursanvändning, som ett hållbart alternativ till linjära flöden.

GENOMFÖRANDE
Hållbarhetsstrategi, rekommendationer, visuellt koncept och ett marknadserbjudande inom cirkulär ekonomi togs fram, baserat på en analys av företagets behov och möjligheter på den tänkta marknaden. Erbjudandet förpackades på ett varumärkesmässigt och enkelt kommunicerbart sätt till den aktuella målgruppen. Speciellt framtagna, grafiska förklaringsmodeller över området cirkulär ekonomi utgjorde en betydande del.

RESULTAT
Hållbarhetsstrategi, aktivitetsplan och komplett marknadsmaterial togs fram för att finnas till hands inför det att bolaget tar steget att sjösätta erbjudandet gentemot nya målgrupper. Strategin ligger även till grund för möjlig utveckling av övriga affärsområden och likaså utveckling av bolagets samlade profilering.