Förändringsledning i servicebranschen

Stark tillväxt skapar ofta behov av löpande översyn av organisation och ledarskap. Med hjälp av en nulägesanalys ringas behoven in och anpassningar kan göras, med samsyn och gemensam målbild som del av resultatet.

BAKGRUND
I en koncern under stark tillväxt, ingick flera enheter som marknadsfördes under egna, välrenommerade varumärken. VD behövde hjälp med att få en bättre struktur för ledningsgruppens arbete, både på strategisk och operativ nivå.

GENOMFÖRANDE
Två konsulter från Vascaia genomförde en omfattande analys av läget. Bland annat genomfördes djupintervjuer med styrelsemedlemmar och ledningsgrupp samt en medarbetarundersökning. Förbättringsområden identifierades och en verksamhetsplan för kommande femårsperiod med vision, affärsidé, mål och värderingar arbetades fram. Ledarna i företaget utbildades och fick verktyg och metoder för att genomföra de prioriterade förändringarna inom respektive enhet i linje med de övergripande målen. Workshops med medarbetarna genomfördes för att skapa delaktighet i företagets utvecklingsprocess.

RESULTAT
Ledare och medarbetare enades om företagets målbild. Övergripande mål är nedbrutna på enhets- och individnivå. Roller, ansvar, befogenheter och förhållningssätt är tydliggjorda. Samarbetet mellan enheterna har utvecklats – vilket påverkar både kundnyttan och lönsamheten i stort. Energi, lust och arbetsglädje har ökat markant. Styrdokument och rutiner är på plats – både för ledarskapet och medarbetarskapet.