Effektiv projektorganisation i scaleup-bolag

När nästa steg ska tas i bolagets utveckling gäller det att interna hinder identifieras och undanröjs. Dessutom ska alla vara med på tåget. En handlingsplan med prioriteringar gav i detta fall en kick-start av verksamhetens fortsatta expansion.

BAKGRUND
Bolaget var i stark tillväxt och hade behov av bättre struktur i processer, arbetssätt och organisering. Det fanns flera tecken på brister, exempelvis otydlighet kring roller, ansvarsfördelning och processer, med kvalitets- och effektivitetsbrister som följd.

GENOMFÖRANDE
Genom workshops med ledning och nyckelpersoner och verktyget RACI, skapades tydlighet kring roller och ansvar.  Förslag till en framtidssäkrad projektorganisation med tydliga roller och ansvarsområden arbetades fram. En anpassad governance-modell säkerställde principer för eskalerings och rapporteringsvägar. En modell för att visualisera och kommunicera den strategiska planen skapades. 

RESULTAT
En tydlig handlingsplan med prioriterade steg gav en kick-start inför bolagets fortsatta expansion. Implementeringen underlättades av att ett stort antal medarbetare hade involverats i utvecklingsarbetet. Alla var med på tåget!