Framtidens organisationer måste vara flexibla och snabbfotade för att möta förändrade krav i omvärlden. I en ny värld måste man agera annorlunda – kundorientering, engagemang och enkelhet med fokus på verksamhetsnytta är nyckelfaktorer för framgång.

 

Framtiden väntar inte

Vi lever i en allt mer snabbföränderlig värld där teknisk utveckling, ökad globalisering och en allt intensivare konkurrens är betydande faktorer. Därför är det centralt att förstå kundens behov ur ett affärsmässigt perspektiv OCH att leda och organisera verksamheten med ett helhetsperspektiv på värdeskapande processer.

Gårdagens organisationer grundar sig på gamla teorier, en mix av organisationsformer och hierarkiska pyramider. Moderna organisationer bygger snarare på sammansatta nätverk. Medan de traditionella organisationerna ger direktiv och aktiviteter, strävar moderna organisationer efter att ge ramar och dela ut ansvar. Som följd blir faktorer som företagskultur, kommunikation, relationer och delaktighet betydligt viktigare än tidigare.

Struktur och kultur –  inte varken eller utan både och

Från att styra med nyckeltal är vi på väg mot ett mer meningsfullt och värdeskapande sätt att leda organisationer framåt. Men ofta stannar förändringsarbetet upp när man kommit till en viss nivå. Alla strukturer är på plats – vision, målbild, strategier, planer, uppföljning med mera, ändå händer inget.

För att driva engagemang hos människorna i organisationen behöver det finnas balans mellan struktur och kultur. Inte bara fokus på vad som ska göras utan också hur det ska gå till. Det ställer nya krav på både ledare och medarbetare. Värdegrunden måste sitta i alla ledares och medarbetares hjärna och hjärta, inte bara på ett papper.

Hur kan vi hjälpa till?

Vi driver och projektleder olika typer av utvecklingsprojekt i näringsliv, myndigheter och kommuner. Utgångspunkten är alltid våra uppdragsgivares verklighet; vision, strategier och mål. Med djup kunskap, beprövad metodik och praktiska erfarenheter bidrar vi till att skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet och organisationskultur. I uppdragen agerar vi ofta förändringsledare, med ansvar från ”ax till limpa”, eller har vi rollen att stödja ledningen genom en utvecklingsprocess. Det kan exempelvis handla om:

  • översyn av organisationsstruktur, gränssnitt, roller och ansvar
  • utveckling av effektiva processer och arbetssätt
  • förbättrad samverkan mellan olika delar i organisationen, exempelvis stödfunktioner och kundnära roller
  • identifiering och implementering av en värdegrund i linje med verksamhetens vision