Olika branscher och företag kan ha mycket olika kunskaper om krishantering och erfarenheter av kriser och incidenser. Vissa är mer utsatta än andra, men det handlar även om att en del företag är mer förutseende än andra och inser att förr eller senare inträffar händelser med påverkan på företaget.

Det finns naturligtvis inga garantier för att den incidens eller kris som uppstår är den företaget har planerat för att kunna hantera. Men förberedelserna i sig ger ett försprång och har inpräntat en krismedvetenhet hos de i organisationen som har medverkat i krisplaneringen.

Snabb check på läget

Under en kris erbjuder vi en snabbt genomförd intern check på hur medarbetarna upplever det som händer och vilka orosmoment som finns. Den tar cirka 5 minuter av medarbetarens tid och går även att genomföra bland medarbetare inom produktion, service, underhåll och transport. Den ger deras egen formulering och värdering av bland annat vad som är i fokus för medarbetarna och inställning till och förståelse för det som händer. Resultaten kan bland annat ge:

  • ökad insikt som grund för förbättringsarbetet
  • konkret återkoppling och kunskap om läget
  • ökat engagemang och ömsesidig förståelse

Det kan vara mycket som ska lösas och hanteras på en gång under långa arbetsdagar. Därmed är det viktigt att ha en tydlig plan över ansvar och mandat, och en tydlig kommunikation med medarbetare som kanske tillfällig får en ny arbetsledare, nytt arbetsställe och nya arbetsuppgifter under krisen.
Konsekvensanalyser behöver göras löpande och kunder och andra intressenter ska snabbt informeras. Inte sällan blir myndigheter och kommunen där verksamheten bedrivs involverade och de fackliga organisationerna en part i krisarbetet.

Krisplanering består av ett antal faser, ofta följande:

  • Förberedelse för kris med formering av krisledningsgrupp, ansvarsfördelning, möjliga alternativ till det som gäller i den normala verksamheten och så vidare
  • Planering för krisen genom att ta fram en krisplan – och vid behov både central och lokala krisplaner – samt spridning av dessa inom företaget
  • Kriskommunikationsplan externt och internt som en del av krisplanen
  • Kristräning i form av scenarioträning, utrymningsträning, test av kommunikationskedjor etcetera
  • Läroprocesser genom att till exempel ta del av andra företags krishantering vid en verklig kris och kontakter med relevanta myndigheter om hur de förväntar sig att företaget ska agera vid kriser som skulle beröra dessa myndigheter

Inom Vascaia finns omfattande erfarenheter av krisarbete och vi kan agera bollplank i ert krisarbete, kriskommunicera och arbeta med krisplaneringen tillsammans med er krisledning och era experter.

Läs mer här

Second opinion på kommunikationen

Hyr en erfaren konsult för en dag för en second opinion av någon som inte är aktiv i företaget och kan se saker utifrån. Vi går igenom er krishantering, ger konkreta råd och diskuterar kommande steg. 

Kontakta pia.rohdin@vascaia.se för mer information.

Inom Vascaia finns omfattande erfarenheter av hantering av olika typer av kriser. Vi kan agera bollplank i ert krisarbete, kriskommunicera och arbeta med krisplaneringen tillsammans med er krisledning och era experter.

Välkommen att kontakta oss här!