Förändring pågår ständigt. Det kan handla om små, stegvisa eller stora strukturella och omfattande förändringar. Tekniska framsteg, nya kundkrav, eller oväntade konkurrenter på en global, komplex och snabbfotad marknad ställer krav på anpassningsförmåga.

 

Vad krävs för att lyckas med strategisk förändring?

I det flesta verksamheter är det inte brist på idéer eller strategier. Istället sliter man med att få den planerade förändringen att hända. Att förändringsarbete tar längre än beräknat verkar vara en oskriven lag. Förklaringen finns till stor del i att attityder och värderingar, dvs. det som är grundbultarna i en förändring, är så svåra att ändra på. Den tröga mänskliga mjukvaran krockar ofta med företagsledningens önskemål om snabba, radikala och omfattande åtgärder. Ett huvudskäl till att många förändringar misslyckas är att ledningen inte lyckas skapa den acceptans som krävs hos medarbetarna. Det är först när ledare och medarbetare ändrar sina beteenden som den verkliga förändringen kan ske.

 Från ord till handling

Vad är det som gör att man lyckas med förändring eller inte? Vår erfarenhet är att det finns ett antal nyckelfaktorer för framgång:

  • Fokus på en eller ett fåtal förändringsprocesser

Det är vanligt att verksamheter driver för många processer samtidigt. Det fungerar inte eftersom resurserna sällan räcker till att göra allt.

  • Gör förändringsprocesserna i rätt ordning

Undvik att förändra flera saker samtidigt. Det är viktigt att förstå i vilken ordning förändringar behöver göras och vad som måste ske först för att efterföljande förändringsprocesser över huvud taget ska bli möjliga att göra.

  • Säkerställ grundförutsättningarna

För att lyckas med förändring krävs att det finns budget, personella resurser och en ansvarstagande ledning. Om företagskulturen är ett hinder måste man börja med denna förändring.

  • Närvarande chefer

Ledningen och alla chefer på alla nivåer måste vara eniga, samkommunicerade och närvarande. Det är cheferna som driver förändringsarbetet framåt. Om inte processerna fungerar beror det oftast på problem uppåt i chefshierarkin.

  • Rätt metodik och rätt förhållningssätt

Motiverande och målgruppsanpassad kommunikation är en framgångsfaktor för att få med hela organisationen i förändringsprocessen. Det allra viktigaste är att det som sägs och det som görs hänger ihop. Det ställs stora krav på ledningens insikt, öppenhet och kommunikationsförmåga.

Hur kan vi hjälpa till?

Vi ger handfast stöd till både ledning och organisation i att förverkliga strategier och mål. Vi får förändring att hända genom att:

  • Utveckla och tydliggöra vision och strategier
  • Konkretisera vision och strategi till en tydlig målbild och handlingsplan med aktiviteter och nyckeltal som är relevanta för organisationens olika delar och nivåer.
  • Utforma och implementera styrmodeller och ledningsprocesser
  • Utveckla ett fokuserat ledarskap som får förändring att hända