Senast uppdaterad: 2018-05-31

Vascaia eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete där vi värnar om din personliga integritet. I den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter. 

1. Vi är måna om din personliga integritet

Vascaia ansvarar för all personlig information som du förser oss med. I denna Integritetspolicy finns  information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR).

 2. Vascaia är personuppgiftsansvarig

Vascaia är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas till oss för att vi ska kunna utföra och administrera uppdragsavtal med dig som Kund/Konsult, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Uppgifterna behandlas huvudsakligen på grund av avtal med Dig, men också på grund av lagliga skyldigheter som vi har enligt exempelvis bokföringslagen.

3. Vilka personuppgifter hanterar vi?

Personuppgifterna som hanteras är namn, adress, foto, personnummer, telefonnummer, e-postadress, namn på företag och befattning/titel om du representerar ett företag samt  betalningsinformation.

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part.

Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående i annat fall än:

  1. då det särskilt överenskommits mellan Dig och oss
  2. då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter
  3. om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgade skyldigheter eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol
  4. för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning eller
  5. om du inte har betalat för vårt arbete och det blir aktuellt för oss att driva in vår fordran den rättsliga vägen

Insamlade personuppgifter lagras under tid då samarbetet pågår och efter avslutat samarbete i ytterligare 1 år. Uppgifter som är relaterade till bokföring sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen.

4. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in dessa uppgifter för att vi ska kunna kontakta dig angående ditt ärende och ge dig den information du efterfrågat. Vi vill också kunna förse dig med anpassad information om exempelvis nyheter, utbildningar, utbildningsområden samt inbjudningar till olika events som kan vara intressant och relevant för dig.

Behandling med stöd av ditt samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du och samtycker till att Vascaia behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.  

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Vascaia. I sådant fall kommer Vascaia inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du samtyckt till.

Behandling för att fullgöra våra åtaganden mot dig

Dina personuppgifter används av Vascaia för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad.

Behandling som är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen.  

Dina uppgifter lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Det innebär att vi, med beaktande av våra kommersiella intressen, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via olika typer av informations- och marknadsföringskanaler. Du har givetvis möjlighet att när som helst meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för informations- eller marknadsföringsändamål.

Vascaia behandlar personuppgifter om dig som är representant för ett företag som i sin tur är kund hos Vascaia, för att fullgöra våra åtaganden mot kunden och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan exempels handla om kontakter i samband med leverans av tjänster till kunden.  

5. Hur använder vi dina uppgifter?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för Vascaias räkning för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt Vascaias instruktioner. Vi kräver vidare att våra affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag. 

6. Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. All data lagras i Sverige. Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt dina personuppgifter.

7.  Rätten till dina personuppgifter

Som Kund/Konsult har Du rätt till rättelse, tillägg eller radering av dina personuppgifter.

  • Du har alltid rätt att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som Kund/Konsult och Vascaia. (t.ex. obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för Vascaia att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.
  • Du har rätt att begära kopia på de uppgifter vi behandlar om Dig. Kopian är gratis att begära en gång per år. Utdraget ställs till dig inom 1 månad från begäran. I undantagsfall kan perioden förlängas med upp till 2 månader. Informationen tillhandahålls i ett allmänt använt elektroniskt format om inget annat begärs. För utlämning av registerutdrag krävs att du först har legitimerat dig för oss på ett säkert sätt.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna Integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Din personliga integritet är viktigt för oss och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen). Du hittar mer information om detta på tillsynsmyndighetens hemsida www.datainspektionen.se

 

Personuppgiftsansvarig

Vascaia AB, 556790-8163, Strandbergsgatan 61, 11251 Stockholm

kontakt@vascaia.se, tel 08-714 5555, www.vascaia.se

Kontaktpersoner: Eva Bengtsson och Birgitta Meijer (ägare och verksamhetsansvariga)