God arbetsmiljö och engagerade medarbetare har ett direkt samband med en verksamhets produktivitet och lönsamhet, det visar många studier. För att ligga på topp finns det ofta något som kan bli ännu lite bättre. Men hur vet man vad som får bäst effekt? Och hur får man alla taggade och fokuserade på det som är viktigast för att nå framgång?

Tillsammanskraft

Effektiva team skapas av ledare som känner sig själva och sina medarbetare. Och som har kunskap om individuella styrkor och utvecklingspotentialer och i vilken utvecklingsfas som teamet befinner sig i. Enligt forskningsbaserade grupputvecklingsmodeller krävs en klar bild av teamets mål, tydliga roller, ömsesidigt beroende, tydligt ledarskap, kommunikation och feedback, förmåga att fatta beslut och genomföra, struktur samt samarbete och konflikthantering.

Så blir din verksamhet effektiv på riktigt

Vi arbetar evidensbaserat för att skapa synergier mellan kunskap från forskning, egen expertis och metodkunskap samt behov och önskemål i den aktuella kontexten. Exempelvis en förändringsprocess, nytt arbetssätt, nytt projekt eller annat som ställer krav på effektivitet och handlingskraft.  Till vår hjälp har vi en ”verktygslåda” med olika metoder att använda, exempelvis:

  • IDI 360 graders beteendeanalys mäter hur individen upplevs av andra i tre dimensioner; upplevd tydlighet, tillgänglighet och anpassning. Ger stöd för bättre samspel mellan människor. Till skillnad från olika personlighetstest som kategoriserar individer i färger eller bokstavskombinationer har IDI fokus på agerande i en kontext vilket enligt forskning har visat sig vara det viktigaste i arbetssammanhang.
  • Columbi – visar nuläget i gruppen och ger träffsäker insikt om vad som skapar handlingskraft och vad som behöver utvecklas för att komma till ett nytt läge.
  • GDQ bidrar till att kartlägga gruppers nuläge och utvecklingsfaser för fortsatt arbete med teamutveckling och förbättring av prestationer
  • Susan Wheelans grupputvecklingsmodell (IMGD) används för utveckling av grupper till högpresterande team. Självskattning av teamets utvecklingsfas ger vägledning i utvecklingsarbetet.
  • Övrigt: FIRO, KASAM, Johari fönster, feedbackmetoder, empatisk kommunikation, konflikthantering (Thomas Jordan), Appreciative Inquiry, reflekterande team, kollegecoachning, SOSAM m

Vilka effekter kan man förvänta sig?

  • Ord blir till handling när alla ges möjlighet att påverka, engagemang och motivation ökar
  • Kompetens, vilja och handlingskraft frigörs och riktas mot ett gemensamt mål. Kollektiv ansvarskänsla
  • Smartare arbetssätt, nytändning och energi!

Hur kan vi hjälpa till

Vi utvecklar människor att fungera effektivare tillsammans. Det kan handla om högsta ledningen, ett projektteam, en kundtjänst, marknadsavdelningar eller arbetsteam inom produktion.

Genom en smart process involveras alla i att fördjupa insikten och komma med förslag på konkreta åtgärder. Energin riktas mot målen och triggar verksamheten i rätt riktning.

Vår erfarenhet bygger på ett stort antal uppdrag inom näringsliv, kommuner och myndigheter.

 

Kick-start till ett nytt läge

Problem i arbetsgruppen? Mitt i en omorganisation? Krävs nya arbetssätt? Fokus på arbetsmiljön? Eller vill ni bara bli ännu bättre som team?

Nyckeln till framgång är engagerade medarbetare som förstår målen och uppgiften. Och som vill och kan prestera tillsammans.

Den fulla kraften kommer när alla säger: Jag förstår, jag vill och jag kan!

Vi hjälper er skapa handlingskraft. Ni spar värdefull tid och kostnader då vi hjälper er att gå rakt på de viktigaste frågeställningarna.

Via en webbaserad intervju tar vi pulsen på handlingskraften hos både individer och grupp. Med precision fångar vi in personliga tankar, känslor och förväntat agerande. Baserat på resultatet hjälper vi er att tillsammans arbeta fram och prioritera vad som behöver förändras i en konkret handlingsplan.

Välkommen att kontakta oss för mer information här!

 

Ladda ner mer information

Spara