Framtiden behöver fler ledare som vågar leda, som vågar stå där även när det blåser och stormar. Ledare som kan förvandla kunskap till kompetens och omsätta visioner i konkreta aktiviteter och mätbara mål.

 

Vi vill inspirera ledare att tänka och agera i nya banor och behålla fokus på det som är viktigast för verksamheten – människorna. Tillsammans med våra uppdragsgivare skräddarsyr vi insatser utifrån specifika behov och förutsättningar. Det kan handla om att implementera ett utvecklande ledarskap med ett coachande förhållningssätt, att tillämpa ett värderingsstyrt ledarskap, leda på distans etc.

Hur kan vi hjälpa till?

Vi utgår alltid från den verklighet som du och din organisation befinner dig i. Vårt arbetssätt innebär att vi skapa synergier mellan kunskap från tillgänglig forskning, vår egen expertis och erfarenheter av metodik samt behov och önskemål i den aktuella kontexten/situationen. Exempel på forskning, teorier och metodik vi tar utgångspunkt i:

 • GROW-modellen – ett verktyg för att hitta en väg från mål till handling genom att utnyttja sin inre potential bättre
 • Johari Fönster och feedbacktrappan (Joseph Luft/Harry Ingman) – beskriver hur vi kan ta emot och reagera på feedback
 • Trestegsmodellen (Thomas Jordan) för konflikthantering och svåra samtal
 • Nonviolent Communication (Rosenberg) – en kommunikationsmodell för att förebygga och hantera konflikter
 • IMGD-modellen (Susan Wheelan) – gruppdynamik
 • Reaktionskurvan – beskriver hur vi reagerar på förändringar
 • Appreciative Inquiry – metod för positiv förstärkning vid förändringsarbete
 • Lösningsorienterade samtal och motiverande samtal – stimulerar individen att utvecklas och själv hitta vägen framåt

Kick-start till bättre samarbete och samspel

Vi är certifierade i IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) ett 360-graders verktyg för beteendeanalys som visar hur individen uppfattas i en specifik situation. IDI används ofta i samband med ledarskapsutbildningar för att hjälpa individen att bättre förstå hur andra i den relevanta kontexten på arbetsplatsen upplever dem. Med den kunskapen  kan de lättare tolka andras beteende och utveckla sin samspelsförmåga vilket sprider sig till umgänget med kunder och andra viktiga intressenter.

Vilka blir effekterna?

 • Ett bättre samspel – ”vi gör varandra bra” och går i takt med varandra
 • Ökad öppenhet och tillit – vi vågar prata om jobbiga saker och hittar lösningar tillsammans
 • Ökad motivation och delaktighet – vi har en gemensam målbild och vet hur alla bidrar

 

 

 

Spara

Hur ser våra lösningar ut?

Vi designar och genomför utvecklingsinsatser för ledare och ledningsgrupper på alla nivåer i organisationen.
Med vår unika insikt om mänskligt beteende kan vi hjälpa ledare att skapa motivation, handlingskraft och effektivitet på riktigt.
Den röda tråden är kommunikation. Insatsernas upplägg och genomförande styrs av behov och förutsättningar.  Vår roll är att överföra ny kunskap och praktisk nytta i uppdragen.

Exempel:

 • Leda och driva förändring
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Ledarutveckling
 • Teamutveckling
 • Värderingsstyrt ledarskap
 • Inspirationsföredrag

Spara